Symudiad ydym.

Rydym yn awyddus i weld Cymru decach a
mwy cynaliadwy, lle mae gan bawb lais.

Rydym yn rhannu grym ac yn cydweithio er mwyn sicrhau newid cadarnhaol o ran gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau; ac i gyfrannu at y deddfau sy’n siapio cymdeithas.

Digwyddiadau a rhannu

Digwyddiadau fforwm lleol a rhanbarthol i gysylltu ag eraill, rhannu’r ddysg, heriau a straeon

Hyfforddiant a chefnogaeth

Sgiliau newydd, technegau, cyngor, monitro ac arferion ichi eu cychwyn, neu i gyd-gynhyrchu’n well

Offer ac adnoddau

Sail dystiolaeth o arfau a thechnegau buddiol, a gwybodaeth ymarferol i’w harfer a chyfrannu at

Tystiolaeth ac ymchwil

Ehangu’r sail dystiolaeth a’r fethodoleg amrywiol trwy ymchwil cymwys

Dylanwadu ar bolisi

Uno fel llais cadarn cyfunol i ddylanwadu ar y dirwedd gymdeithasol-wleidyddol

Pwy ydym ni

Rhwydwaith cynhwysol, o unigolion sy’n
gweithredu ac yn meddwl sy’n ysbrydoli ac yn
grymuso ei gilydd,dan arweiniad aelodau yw
Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Ers cychwyn y sefydliad yn 2012, fel ymdrech gwirfoddol dwy ddynes o gwmpas bwrdd y gegin yn wreiddiol, rydym wedi datblygu’n brosiect a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr. Yn ystod ein taith, cynhaliwyd ymchwil, trefnwyd digwyddiadau, ymgyrchwyd i newid deddfwriaeth, a threfnwyd hyfforddiant ac ymgynghoriadau. Rydym wedi cysylltu â miloedd o bobl ysbrydol, ymarferol sy’n ysgogi newid ar draws y wlad.

Erbyn hyn, rhwydwaith o bobl sy’n ysgogi newid ydym, yn cefnogi ein gilydd i gyflawni mwy ac i gyd-gynhyrchu’n fwy effeithiol, trwy ddigwyddiadau, adnoddau, tystiolaeth, mentora a hyfforddiant; a thrwy leisio ar y cyd ein cyfraniad at y deddfau sy’n golygu fod Cymru’n wladwriaeth sy’n galluogi.
Dinasyddion, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, arweinyddion cymunedol, gweithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, academyddion, gweision sifil, pobl sy’n gweithio i’r llywodraeth, yn llunio polisïau, cyfarwyddwyr, rheolwyr, gweithwyr rheng flaen ydym - a phob un ohonom yn hyrwyddo cyd-gynhyrchu.

Dull o weithio a seilir ar asedau mewn perthynas â gwasanaethau cyhoeddus yw Cydgynhyrchu sy’n galluogi pobl sy’n darparu ac sy’n derbyn gwasanaethau i rannu’r grym a’r cyfrifoldeb, ac i gydweithio mewn perthynas gydradd, gyfatebol a gofalgar. Mae’n creu cyfleoedd i bobl gael mynediad at gymorth pan fo’i angen, ac i gyfrannu at newid cymdeithasol.

Mae 5 egwyddor yn tanategu Cydgynhyrchu:

1.    Gwerthfawrogi pob cyfranogwr a meithrin cryfderau.

2.    Datblygu rhwydweithiau o gymorth y naill i’r llall.

3.    Gwneud yr hyn sy’n bwysig i’r bobl sy’n gysylltiedig.

4.    Magu cysylltiadau a seilir ar ffydd; rhannu grym a chyfrifoldeb.

5.    Gall pobl achosi newid, ac mae sefydliadau’n hwyluso hyn.

 

Y tîm craidd

 

Sy’n cefnogi aelodau’r Rhwydwaith, yn cydlynu digwyddiadau, yn cysylltu â sefydliadau partner cefnogol, ac yn helpu tyfu nifer yr aelodau, o ran capasiti a’r llais ar y cyd.

Noreen Blanluet

Noreen Blanluet

Cyfarwyddwr
07877 038 084
[email protected]
Rachel Wolfendale

Rachel Wolfendale

Cydlynydd
07748 388 505
[email protected]
Taela-mae Davies

Taela-mae Davies

Cydlynydd
[email protected]
(ar gyfnod mamolaeth)
Ein noddwyr
Yr Athro Edgar Cahn

Yr Athro Edgar Cahn

Athro blaengar ym maes y gyfraith o America, sylfaenydd cynllun bancio amser ac awdur “No More Throwaway People: The Coproduction Imperative
Dr. Julian Tudor Hart

Dr. Julian Tudor Hart

Un o Feddygon Teulu mwyaf dylanwadol y DU, dros gyfnod o 30 mlynedd mae ei waith wedi newid dulliau gweithio clinigol y GIG; awdur “The Inverse Care Law”.

Y Grŵp Ymgynghorol

Casgliad o aelodau sy’n cefnogi’r Rhwydwaith drwy roi cyngor arbenigol. Mae chwech o Aelodau’r Grŵp Ymgynghorol hefyd yn eistedd ar y Bwrdd Prosiect ac yn delio gyda materion llywodraethu, atebolrwydd a chyflenwi.
Wendy Keay-Bright

Wendy Keay-Bright

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Usha Ladwa-Thomas

Usha Ladwa-Thomas

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Siobhan Hayward

Siobhan Hayward

South East Wales, Professional

South East Wales, Professional

Simon Pickthall

Simon Pickthall

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Simon James

Simon James

South East Wales | Citizen and Professional

South East Wales, Citizen and Professional

Ruth Dineen

Ruth Dineen

South East Wales | Citizen and Professional

South East Wales, Citizen and Professional

Rob Roffe

Rob Roffe

South East Wales | Observer

South East Wales, Observer

Rick Wilson

Rick Wilson

South West Wales | Citizen and Professional

South West Wales, Citizen and Professional

Richenda Leonard

Richenda Leonard

South West Wales, Professional

South West Wales, Professional

Pam Luckock

Pam Luckock

North Wales | Citizen and Professional

North Wales, Citizen and Professional

Nicola Blunden

Nicola Blunden

South East Wales, Professional and Researcher

South East Wales, Professional and Researcher

Nick Andrews

Nick Andrews

South West Wales | Carer, Professional and Researcher

South West Wales, Carer, Professional and Researcher

Mike Paramore

Mike Paramore

North Wales | Professional

North Wales, Professional

Martin O’Neill

Martin O’Neill

South East Wales | Researcher

South East Wales, Researcher

Maria Gallagher

Maria Gallagher

All Wales | Professional

All Wales, Professional

Maria Bell

Maria Bell

North Wales | Professional

North Wales, Professional

Mandy Williams

Mandy Williams

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Mandy Tilston-Viney

Mandy Tilston-Viney

North Wales | Professional

North Wales, Professional

Julie Boothroyd

Julie Boothroyd

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Judith Stone

Judith Stone

South East Wales | Professional

South East Wales, Professional

Aelodaeth

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cydgynhyrchu ymaelodi â Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ,boed yn ddinasyddion a gwirfoddolwyr, gweithwyr proffesiynol ym maes gwasanaethau cyhoeddus neu’r trydydd sector ar unrhyw lefel, academyddion ac ymchwilwyr, swyddogion llywodraeth leol neu genedlaethol ac unigolion sy’n llunio polisi! Ac wrth gwrs unrhyw gyfuniad o’r uchod. Gellir ymaelodi fel unigolyn, mor bell â bod gennych ddiddordeb personol a/neu broffesiynol mewn ac ymrwymiad i gydgynhyrchu. Does dim tâl ymaelodi, a gofynnwn yn unig ichi hyrwyddo cydgynhyrchu mewn unrhyw ffordd sy’n briodol ichi. Rydym (y tîm staff craidd a’r ymarferwyr sy’n aelodau’r Rhwydwaith) ar gael i gefnogi, rhannu’r ddysg ac arferion, eich annog a’ch cymell! Fel aelod, byddwch yn elwa o:

 • Ddigwyddiadau fforwm rhanbarthol lle gellir cysylltu ag ymarferwyr eraill, dangos prosiectau, rhannu  arferion, datrys sialensiau gyda’n gilydd, dysgu arfau a thechnegau newydd, cysylltu â phrosiectau partner potensial
 • Map asedau chwiliadwy o aelodau er mwyn cysylltu ar-lein ac all-lein, ar draws Cymru a sectorau
 • Mynediad at aelodau rhwydwaith arbenigol megis hyfforddi, hwyluso, ymchwil, tystiolaeth ac ati
 • Defnyddio a chyfrannu at adnoddau, astudiaethau achos a sail dystiolaeth gynyddol
 • Cyfleoedd i ddatblygu hyfforddiant a sgiliau
 • Diweddariadau rheolaidd ar y dirwedd cydgynhyrchu yng Nghymru, gan gynnwys datblygiadau polisi
 • Bod yn rhan o lais unedig i ddylanwadu ar bolisi

Cyfrannu

Rhwydweithio

Does dim tâl ymaelodi. Gofynnwch yn unig ichi ymrwymo i hyrwyddo cyd-gynhyrchu yng Nghymru, mewn pa bynnag ffordd sy’n gweithio ichi.

Newyddion - Cofrestrwch

Bob mis rydym yn dosbarthu diweddariadau a gwybodaeth. Trwy gofrestru gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf ar ddatblygiadau cyd-gynhyrchu.

Cysylltu â’r Tîm


Gallwch ebostio: [email protected]
Neu anfonwch gerdyn post at: Uned 5, Iard Cooper, Heol Curran, Caerdydd CF10 5NB

Calendr

 1. Oct 23

  Iechyd wedi’i Bweru gan y Gymuned: Cefnogi Gwell Canlyniadau ar gyfer Pobl o Bob Oed

  Nos Fawrth 23 Hydref, 6-8yh Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, CF99 1NA Mae unigrwydd ac unigedd yn faterion o […]

 2. Nov 13

  Cynhadledd Iechyd a Gofal Gweldig 2018

  Gwella Iechyd, Lles a Gofal Poblogaethau Gwledig Ar ôl llwyddiant y Gynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig yn 2017, rydym am […]

 3. Nov 13

  Cynhadledd a ChCB PAVO 2018

  13 Tachwedd 2018 | 10.00yb - 3.30yp Y Drenewydd, Powis Hyderwn y byddwch gallu bod gyda ni ar gyfer ein […]

 4. Nov 14

  Mantell Gwynedd: Mesur Llesiant er mwyn Ysbrydoli Newid

  14eg Tachwedd 2018 | 9.30yb - 4.00yp Portmeirion, Gwynedd Cynhadledd 9:30-11:40 Cyflwyniadau Kate Carr, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu, Swyddfa […]

 5. Nov 15

  O Syniadau i Effaith: Cyd-gynhyrchu iechyd a llesiant yn ein cymuned

  Dydd Iau 15fed o Dachwedd 2018 | 9yb - 4yp Creu Taliesin ac Academi Iechyd a Llesiant, Prifysgol Abertawe Prif siaradwyr: […]

Mae’r Rhwydwaith yn trefnu digwyddiadau lleol a chenedlaethol er mwyn i aelodau gysylltu, rhannu a dysgu. Cymerwch gip ar y rhestr o ddigwyddiadau i gael hyd i un yn eich ardal chi.

Rydym yn awyddus i glywed gan aelodau sydd am helpu cynnal digwyddiad lleol neu ranbarthol! Cysylltwch â’r tîm ar: [email protected]

Hoffech chi rannu manylion un o’ch digwyddiadau chi gyda’r gymuned cyd-gynhyrchu? Anfonwch y manylion atom i’w hysbysebu ar y calendr, ac i rannu’r wybodaeth trwy’r cylchlythyr. Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen briodol.

Rydym yn derbyn cefnogaeth gan

Trwyddedir ein gwaith trwy Drwydded Ryngwladol 4.0 Creative Commons Attribution, oni nodir yn wahanol.

Dylid dyfynnu Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru fel ffynhonnell. Gobeithio y bydd o ddefnydd ichi.