Co-production Network for wales logo

All in this together Pawb gyda'i gilydd

Co-production Network for Wales
Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Agwedd tuag at wasanaethau cyhoeddus a seilir ar asedau yw Cydgynhyrchu, sy’n galluogi’r bobl sy’n darparu ac yn derbyn y gwasanaethau i rannu’r grym a’r cyfrifoldeb, a chydweithio trwy gysylltiadau cyfartal, cyfatebol a gofalgar.  Mae’n creu cyfleoedd i bobl gael mynediad at gymorth pan fo’i angen, ac i gyfrannu at newid cymdeithasol.

Cymuned o ymarferwyr

Aelodau o’r Rhwydwaith ydym, o bob sector ac o gefndiroedd amrywiol. Cyfle i gysylltu â phobl sy’n rhannu’r un gredoau o ran gwasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion.

Gwybodaeth ac adnoddau

Cronfa o wybodaeth, ymchwil, pecynnau cymorth a gwybodaeth ymarferol yw ein sylfaen gwybodaeth. Gellir ei defnyddio i gefnogi’ch arferion eich hun, a chyfrannu at gorff o dystiolaeth cydgynhyrchu.

Calendr digwyddiadau

Gellir chwilio am ddigwyddiadau perthnasol ar thema cydgynhyrchu a phynciau cysylltiedig. Rydym yn trefnu digwyddiadau lle gallwch rannu’r dysgu a’r heriau.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth

Mae’r tîm o hyfforddwyr, ymgynghorwyr a hwyluswyr ar gael i gefnogi datblygiad eich sefydliad. Gallwn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a galluoedd, a chydgynhyrchu effeithiol.

Pwy ydym ni?

Rhwydwaith cynhwysol o unigolion sy’n ysgogi newid ydym, sy’n cael ei arwain gan aelodau sy’n ysbrydoli, grymuso ac yn cefnogi ein gilydd.

Casgliad o ddinasyddion, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, arweinyddion cymunedol, gweithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, academyddion, unigolion sy’n gwasanaethu’r cyhoedd, gweision sifil, swyddogion llywodraeth leol a chenedlaethol, unigolion sy’n llunio polisïau, sefydliadau gwirfoddol a thrydydd sector, cyfarwyddwyr, rheolwyr, gweithwyr rheng flaen – a phob un ohonom yn hyrwyddo cydgynhyrchu.

Ein gweledigaeth? Cymru decach, fwy cynaliadwy, lle mae gan bawb lais.

Untitled design

Cadw mewn cysylltiad!

Tanysgrifio i
dderbyn newyddion

Rydym yn dosbarthu cylchlythyr misol llawn gwybodaeth a diweddariadau ar gydgynhyrchu.

Cysylltu â’r tîm

Anfonwch ebost atom ar helo@copronet.wales

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru Cyf
Cwmni dielw cyfyngedig trwy warant, cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif: 12009551.

Polisi preifatrwydd