Ymuno â’r Rhwydwaith

Gall unrhyw un sydd â diddordeb ymaelodi â Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, boed yn ddinasyddion a gwirfoddolwyr, gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus neu’r trydydd sector ar bob lefel, academyddion ac ymchwilwyr, swyddogion llywodraeth leol neu genedlaethol ac unigolion sy’n llunio polisi! Ac wrth gwrs, unrhyw gyfuniad o’r uchod.

Rydym yn cysylltu â’n gilydd, yn rhannu’r hyn a ddysgwyd, yn cefnogi ein gilydd gyda heriau, ac yn cydweithio i sicrhau newid cadarnhaol i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n cymunedau. Hefyd, gyda’n gilydd rydym yn llais cryf sy’n gallu dylanwadu ar bolisi.

CYSYLLTU | CONNECT

Aelodaeth
Unigol

Mae gennych ddiddordeb personol neu broffesiynol mewn cydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion.

Ymuno â chymuned o ymarferwyr.

– Rydych wedi ymrwymo i’r dull o weithio ac yn darganfod sut i’w ddefnyddio yn eich gwaith a/neu eich cymuned.

– Rydych yn cysylltu, rhannu a dysgu gydag aelodau eraill (dinasyddion a gweithwyr proffesiynol) ar draws sectorau ar hyd a lled Cymru, ar-lein ac ar lefel bersonol.

– Rydych yn derbyn ebost misol gyda diweddariadau ar gydgynhyrchu a hysbysebion ar gyfer digwyddiadau.

– Rydych yn mynychu sesiynau Cydgynhyrchu rhanbarthol dan arweiniad aelodau.

– Gallwch ymuno â’r sesiynau ‘Gofynnwch unrhyw beth’ gydag ymarferwyr eraill ym maes cydgynhyrchu.

– Gallwch gymryd rhan mewn ‘Copro Convos’ (gweminarau ar thema dysgu ac arferion) a themâu cydgynhyrchu a chyfrannu, dysgu arfau newydd gan gynnwys technegau monitro a gwerthuso.

– Byddwch yn derbyn rhybudd cynnar o Gynhadledd Flynyddol Cydgynhyrchu Cymru.

– Gallwch ddangos eich arferion a dathlu eich prosiectau, rhannu straeon a datrys heriau gydag aelodau eraill.

– Gallwch ddefnyddio a chyfrannu at adnoddau, astudiaethau achos a sylfaen tystiolaeth gynyddol.

– Ceir mynediad at aelodau’r rhwydwaith sydd â ffocws arbenigol (hyfforddiant, ymchwil, fesul sector, fesul pwnc, a mwy).

– Gallwch gyfrannu at lais y gymuned cydgynhrychu er mwyn cael dylanwad ar bolisi a’r broses o wneud penderfyniadau.

– Gallwch fod yn rhan o sefydliad sy’n sefyll dros Gymru decach a mwy cynaliadwy, lle mae gan bawb lais.

Mae aelodaeth unigol yn rhad ac am ddim

Rydym yn awyddus i bobl allu ymuno â’r gymuned heb unrhyw gyfyngiadau o ran cost neu ganiatâd.

Dilynwch y ddolen hon i ymaelodi.

TYFU | GROW

Aelodaeth i
Sefydliadau

Mae gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a gweithredol i gydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion.

Ddatblygu hyrwyddwyr, arferion trefniadaethol, a’ch effaith.

– Gallwch ddangos ymrwymiad eich sefydliad i ddulliau gwaith a seilir ar asedau a gwerthoedd, ac sy’n canolbwyntio ar unigolion; gallwch arddangos bathodyn digidol ar eich gwefan.

– Cewch fynediad at wybodaeth glir a chyfredol ar holl agweddau ar gydgynhyrchu, cyfraniad dinasyddion a meysydd gwaith cysylltiedig, trwy eich hyrwyddwyr, ar gyfer pawb yn eich sefydliad.

– Bydd gan eich hyrwyddwyr fynediad at holl fanteision aelodaeth unigol fel sylfaen, gan gynnwys: cyngor, cyfleoedd i ddysgu a rhannu; Cyfarfodydd Cydgynhyrchu rhanbarthol, sesiynau ‘Gofynnwch Unrhyw beth’ ar lein, a gweminarau misol ar thema dysgu ac arferion; yn ogystal â rhybudd cynnar am Gynhadledd Flynyddol Cydgynhyrchu Cymru.

– Yn ogystal, bydd hyrwyddwyr yn mynychu sesiynau cynhwysfawr i hyfforddi’r hyfforddwr ar thema “cyflwyniad i gydgynhyrchu” bob blwyddyn, er mwyn dysgu’r wybodaeth a dysgu am yr adnoddau er mwyn rhoi’r hyfforddiant ar waith yn ogystal â defnyddio’r sgiliau o fewn eich sefydliad, (gyda sesiynau gloywi a diweddariadau).

– Chi sy’n dewis y bobl i’w henwebu fel hyrwyddwyr (a gallwn ni helpu gyda’r broses honno).

– Gall eich hyrwyddwyr fod yn aelodau staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr a dinasyddion neu ddefnyddwyr gwasanaethau fydd yn gweithio o fewn (neu’n agos gyda’ch) sefydliad er mwyn hybu eich nodau cydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion.

– Mynediad at yr holl fanteision hyn am gost ymaelodi sy’n cyfateb i £50 fesul hyrwyddwr y flwyddyn.

Costau aelodaeth:
gweler isod

Cymerwch gip ar yr opsiynau yn y tabl isod, a chysylltwch â ni i ymaelodi.

[email protected]

HELPU | HELP

Partneriaeth
Rhwydwaith

Mae gan eich sefydliad arferion cadarn ym maes cydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion.

Gefnogi datblygu sefydliadau eraill gydag aelodau, a hybu agenda cydgynhyrchu yng Nghymru.

– Fynediad at holl fanteision aelodau sefydliadol y Rhwydwaith, a bydd hyrwyddwyr enwebedig yn mynd ar hyfforddiant blynyddol ac yn cael cysylltiad gydag aelodau eraill.

– Cefnogaeth a chynnwys aelodau unigol y Rhwydwaith yn eich ardal leol nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw sefydliad.

– Rhannu eich profiad ym maes cydgynhyrchu ar draws cymuned arferion y Rhwydwaith trwy’r sylfaen gwybodaeth, cylchlythyrau a digwyddiadau.

– Cymryd rhan mewn a helpu trefnu digwyddiadau sy’n hyrwyddo cydgynhyrchu yn eich ardal leol neu faes gwasanaeth.

– Galluogi hyrwyddwyr i ddarganfod, dysgu gan a chefnogi arferion cydgynhyrchu mewn sefydliadau eraill, trwy gynnal asesiadau cydgynhyrchu’r Rhwydwaith.

– Asesiad blynyddol o arferion cydgynhyrchu’r sefydliad, a gynhelir gan aelodau eraill y Rhwydwaith gan ddefnyddio Arf Archwilio Cydgynhyrchu (ar gyfer sefydliadau mawr, gellir enwebu swyddogaethau neu wasanaethau penodol i’w harchwilio).

– Cymeradwyaeth Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar gyfer arferion cydgynhyrchu eich sefydliad, er budd gweithgareddau a chynigion tendro.

– Camau dilynol yn sgil yr asesiad blynyddol trwy ddiwrnod o ymgynghori i’ch helpu cryfhau datblygiadau o safbwynt cydgynhyrchu, a gostyngiad o 10% ar becynnau ymgynghorol y Rhwydwaith ar gyfer cefnogaeth bellach.

– Lleihad o 50% ar gost cynadleddau a digwyddiadau a drefnir gan y Rhwydwaith.

Costau aelodaeth:
gweler isod

Cymerwch gip ar yr opsiynau yn y tabl isod, a chysylltwch i ymaelodi.

[email protected]

Costau aelodaeth ar gyfer Aelodau Sefydliadol (TYFU | GROW) a Phartneriaeth y Rhwydwaith (HELPU | HELP)

Trwy eich ffioedd aelodaeth, gallwn gynnal Rhwydwaith bywiog ac effeithiol o unigolion a grwpiau sy’n troi cydgynhyrchu trawsffurfiadol yn realiti yng Nghymru. Rydym yn fodlon derbyn cymorth ymarferol yn lle cymorth ariannol gan rai sefydliadau: os bydd hynny’n golygu y gallwch gyfrannu, cysylltwch â ni i drafod hyn!

Y print mân:
– Cynllun aelodaeth am flwyddyn yw, sy’n rhedeg o 1af Ebrill – 31ain Mawrth, sy’n daladwy trwy anfoneb.
Os byddwch yn ymaelodi yn ystod y flwyddyn, telir ffi pro rata ar sail misoedd cyflawn.

Nifer yr hyrwyddwyr enwebedig

Aelodaeth flynyddol, graddfa lawn (e.e. sector cyhoeddus, sefydliadau mawr)

Aelodaeth flynyddol, graddfa ostyngedig (e.e. sectorau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau bach/canolig eu maint)

1 – 5

£200+TAW (£240)

£100+TAW (£120)

6 – 10

£400+TAW (£480)

£200+TAW (£240)

11 – 20

£800+TAW (£960)

£400+TAW (£480)

21 – 50

£2,000+TAW (£2,400)

siarad â ni!

51 +

siarad â ni!

Ar ôl cael cip ar yr opsiynau yn y tabl, cofiwch gysylltu i ymaelodi: [email protected]

Rhai o'n haelod-sefydliadau:

Diolch am eich cefnogaeth!

Action in Careau and Ely
Wales Restorative Approaches Partnership
PRIME Centre Wales
Innovate Trust
Mencap Cymru
Methodist Housing Association
Cynon Taf
Impelo
Tai Pawb