Cofrestru fel aelod

Helo! Diolch am eich diddordeb mewn ymaelodi â Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Ein nod? Bod yn gymuned ymarfer, meithrin cysylltiadau gyda phobl sydd â syniadau tebyg sydd hefyd yn credu mewn gwerth cydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion. Dysgu, rhannu a thyfu gyda’n gilydd.
Yr unig beth y gofynnwn gennych chi: eich bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion yng Nghymru, ym mha bynnag ffordd sy’n iawn ichi.
Gall unrhyw un ymaelodi. (Hyd yn oed os nad ydych yng Nghymru, er y bydd yn fwy perthnasol os oes gennych gysylltiad â Chymru.)
Gall unigolion ymaelodi am ddim, am byth. (Os ydych yn rhan o sefydliad, rydym hefyd yn cynnig aelodaeth i sefydliadau, yma.)

ON: Trwy lofnodi, rydych yn cadarnhau eich bod yn 16 oed neu’n hŷn.

 

Sut i gofrestru?

Trwy ddarparu’r wybodaeth isod. Mae’n edrych fel ffurflen hir, gyda llawer o gwestiynau. A dyna yw. (Ymddiheuriadau.)
Yr unig bethau hanfodol sydd eu hangen yw atebion i’r tri chwestiwn cyntaf: cyfeiriad ebost, ac enw. Wedyn gallwn anfon diweddariadau a gwybodaeth atoch ynghylch digwyddiadau aelodau.

Fodd bynnag: fel sefydliad, inni mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn faterion difrifol iawn. Trwy gasglu gweddill yr wybodaeth, byddwch yn ein helpu i weithio tuag at gymuned fwy cynhwysol i bawb. (Os na fyddwn yn gofyn, ni fyddwn yn gwybod pa leisiau sydd ar goll.) Hefyd mae’n ein helpu i geisio am gyllid, ac adrodd i gyllidwyr. Ar gyfer yr holl gwestiynau ychwanegol, does dim rhaid ichi eu hateb. Os nad ydych yn dymuno llenwi rhai – neu bob un – o’r cwestiynau ychwanegol, does dim rhaid ichi wneud hyn er mwyn ymaelodi.

Byddwn yn parchu cyfrinachedd yr holl wybodaeth bersonol bob amser, a ni fyddwn yn ei rhannu byth. Byddwn ond yn edrych ar ddata demograffeg yn ei grynswth, ac nid ar sail unigol. Rydym yn defnyddio MadMimi i ddosbarthu cylchlythyrau ac i reoli’ch data. Gweler ein polisi preifatrwydd yma. 

Nodwch: mae’r ffurflen isod yn “plug-in” o MadMimi, ac felly ddim ar gael yn Gymraeg.