Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn fuan i adlewyrchu ein gwasanaethau newydd ar ôl Covid-19.

Yn y cyfamser fodd bynnag, dyma ein rhestr o wasanaethau a chostau ar-lein (taflen arwystlon wedi’i diweddaru ar gyfer 2021-22).

Ein ffordd o weithio

Cychwynnwn drwy ddod i’ch adnabod. Nid yw hynny’n fawr o syndod! Mae angen inni eich deall, fel tîm ac fel sefydliad, ynghyd â’ch disgwyliadau, dyheadau a chanlyniadau arfaethedig. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy’n egluro diben y prosiect, a’n sgyrsiau yn sgil hynny.

O hynny ymlaen, byddwn yn gwneud pethau “gyda” chi, yn hytrach nag “ar eich cyfer”. (Swnio’n gyfarwydd?) Byddwn yn dod ar y daith gyda chi, ac yn dangos pecyn cymorth o dechnegau a sgiliau sy’n meithrin cydgynhyrchu arwyddocaol. Byddwn yn rhoi arweiniad a chyngor ichi, ac yn defnyddio ein profiad o weithio ym maes cydgynhyrchu gydag amrediad eang o sefydliadau a sectorau. Byddwn yn helpu magu sgiliau cydgynhyrchu a hyder eich tîm.

Mae ein holl brosiectau’n edrych yn wahanol iawn, ond mae tri pheth yn berthnasol bob amser:
– Amrywiaeth a chynhwysiant, oherwydd un o’r sylfeini i bawb sydd â diddordeb yn y canlyniadau yw cael llais yn y broses.
– Monitro a (chyd-)werthuso, er mwyn inni wybod beth sy’n dda, a’n bod ni ar y trywydd iawn.
– Meithrin cysylltiadau llawn ffydd, oherwydd hwyrach y byddwn yn gweithio ar brosiect, ond byddwn yn cadw llygaid ar yr hirdymor bob amser.

Nid ymgynghoriaeth gyffredin ydym.  Byddwn yno ac yn barod i roi cymorth ymarferol ichi bob cam o’r ffordd, ond byddwn hefyd yn eich paratoi i allu gwneud hyn dros eich hunan. Nid ydym am ysgwyddo’r cyfrifoldeb a’i wneud ar eich rhan chi.

Dyma’r costau i weithio gyda ni (taflen costau pdf).

Yn ogystal â theilwra’r gwasanaethau ar gyfer eich achos penodol chi, gallwn hefyd gynnig hyfforddiant parod, a phecynnau ymgynghori ar gyfer anghenion cyffredin. Gweler mwy o wybodaeth isod!

spades & shovels / rhawiau

cyfres hyfforddi a gydgynhyrchir

Gallwn gynnig cronfa o arfau a thechnegau hyfforddi sy’n effeithiol, yn ein profiad ni, wrth gefnogi arferion cydgynhyrchu cadarn. Gellir eu harchebu fel eitemau unigol neu fel pecyn cyfan (trafodwch hyn gyda ni!).

Hefyd rydym yn cynnig Hyfforddi’r Hyfforddwr yn y modiwl Cyflwyniad i Gydgynhyrchu, i baratoi aelodau’ch tîm gyda’r wybodaeth a’r adnoddau er mwyn cynnig hyfforddiant mewnol yn eich sefydliad chi, a/neu gyda phartneriaid.

Lawrlwytho’r pdf gyda’r manylion llawn.

Cyflwyniad i gydgynhyrchu

Modiwl hyblyg sydd ar gael fel digwyddiad byr i ennyn timau gweithredol i ymrwymo, neu sesiwn hyfforddi ymarferol diwrnod llawn neu hanner diwrnod er mwyn troi’r theori’n ymarfer gydag arweinyddion tîm/rheolwyr a staff rheng flaen.

Cydgynhyrchu Hyfforddi’r Hyfforddwr

Sesiwn hyfforddi am ddiwrnod llawn ar “cyflwyniad i gydgynhyrchu” mewn fformat hyfforddi’r hyfforddwr i baratoi aelodau allweddol eich staff gyda’r wybodaeth a’r adnoddau er mwyn rhannu’r sesiynau’n fewnol.

Dysgu gweithredol ar gyfer cydgynhyrchu

Mae dysgu gweithredol yn meithrin dysgu myfyriol fel grŵp ac yn galluogi cefnogaeth gyffredinol er mwyn trawsnewid problemau’n weithredoedd. Ar gyfer dulliau gwahanol i ystyried a datrys problemau’n effeithiol, dulliau meddwl newydd, dysgu ar y cyd er mwyn sicrhau gwelliant.

Empathi ymarferol ar gyfer cydgynhyrchu

Sgiliau cyfathrebu di-drais ar gyfer pobl sy’n cydgynhyrchu: oherwydd taw cysylltiadau personol yw egwyddor ymarferol cydgynhyrchu, cymhlethdod ac arloesi.

Sgiliau hwyluso ar gyfer cydgynhyrchu

Sgiliau hwyluso, ymgysylltu a meithrin cysylltiadau personol ar gyfer pobl sy’n cydgynhyrchu: er mwyn creu amgylchedd llawn ffydd, her adeiladol a chydweithredu.

Gwerthuso a chydgynhyrchu

Dulliau gwerthuso a chyd-werthuso trwy ddefnyddio Mesur yr Hyn sy’n Bwysig; dewis y dulliau cywir i ofyn y cwestiynau iawn i’r bobl iawn yn y ffordd iawn.

acorn / mes

pecyn gweithredu cydgynhyrchu

Byddwn ar y daith gyda chi i lywio gweithredu cydgynhyrchu a chael dinasyddion i gyfrannu o fewn eich sefydliad, fydd yn berthnasol i her benodol o safbwynt ymarferol:
 Trwy adnabod eich arferion da presennol a datblygu hynny.
– Trwy gadarnhau beth yn union yw cydgynhyrchu da a chyfraniad dinasyddion.
– Trwy fentora a rhoi arweiniad i’ch tîm i ddefnyddio’r dull hwn o weithio mewn perthynas â’ch problem.
– Trwy gynnig agwedd hyblyg sy’n cyfuno hyfforddiant, hwyluso, mentora a chefnogaeth fel bo angen.

Un tîm, un her: cwestiwn “sut gallwn ni….”.

Lawrlwytho’r pdf gyda’r holl fanylion.

oak / derw

pecyn i newid diwylliant cydgynhyrchu

Byddwn yn eich helpu i fabwysiadu ymddygiadau cydgynhyrchiol a newid diwylliant eich sefydliad:
– Ymateb i ofynion deddfwriaethol mewn perthynas â chydgynhyrchu a chyfraniad dinasyddion.
-Ymwreiddio cydgynhyrchu trwy fagu sgiliau, galluogrwydd a phrofiad eich timau.
– Creu lle ar gyfer arloesi a gweithredu mwy fel sefydliad dysgu.
– Cynyddu eich gallu i weithio mewn ffordd gymhleth ac ymateb i gyd-destun sy’n newid.
– Datblygu atebion newydd i heriau presennol trwy ddylanwad cysylltiadau rydych yn ymddiried ynddynt

Un sefydliad sy’n arwain, sy’n gweithio ar draws nifer o dimau, gyda phartneriaid a gyda dinasyddion/cymunedau.

Lawrlwytho’r pdf gyda’r holl fanylion.

Cysylltwch â ni i drafod hyfforddiant a/neu wasanaethau ymgynghorol: team@copronet.wales

Rhai o'n cleientiaid ...

Rydyn ni'n caru gweithio gyda chi!

Barnardo's
Tai Pawb
Natural Resources Wales
Welsh Government
Dwr Cymru Welsh Water
All Wales Forum
Nesta
National Lottery Community Fund
Wales Council for Voluntary Action
Learning Disability Wales
University of South Wales
Terrence Higgins Trust
Brymbo
Citizens Advice
Housing Quality Network
LawWorks