Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir trwy ein gwefan, a’r cwcis a ddefnyddir gennym.

Pa wybodaeth a gedwir?

Os byddwch yn cofrestru fel aelod neu’n cofrestru ar gyfer digwyddiadau, cylchlythyrau neu gyhoeddiadau ar y wefan, hwyrach y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol gennych, megis eich enw, cyfeiriad ebost, eich swydd a manylion cyswllt eraill. Hwyrach y byddwn yn cofnodi eich gweithgarwch a’ch dewisiadau wrth ichi ymweld â’r wefan (gweler y manylion isod ar gwcis). Os byddwch yn cyhoeddi gwybodaeth trwy’r wefan, hwyrach y byddwn yn cadw ac yn monitro’r wybodaeth yma hefyd.

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth?

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i redeg y wefan, i anfon cylchlythyrau ac unrhyw wybodaeth atoch sy’n berthnasol ichi. Hwyrach y byddwn hefyd yn defnyddio’ch gwybodaeth at ddiben dadansoddi ac ymchwil er mwyn gwella ein dulliau cyfathrebu gyda chi, i atal a darganfod twyll a chamdriniaeth, ac i ddiogelu defnyddwyr eraill.

Gofalwch fod eich manylion personol yn gyfredol; os ydych yn aelod o’r Rhwydwaith gallwch ddiweddaru’ch manylion trwy’r adran aelodau. Cofiwch fod angen caniatâd ymlaen llaw cyn rhoi gwybodaeth unrhyw un arall inni.

Am datdanysgrifio?

Os nad ydych am dderbyn deunyddiau cyfathrebu gennym, dylech glicio’r ddolen datdangysgrifio ar unrhyw neges ebost gennym, neu os bydd ar gael, gellir newid eich dewisiadau ar eich cyfrif. Gallwch ddewis cau’ch cyfrif ar unrhyw amser, ac felly ni fyddwch bellach yn aelod o Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru – gellir gwneud hyn drwy’r system neu ar-lein drwy gysylltu â [email protected].

Pwy arall sydd â mynediad at eich gwybodaeth?

Cynhelir bas data aelodaeth Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar weinyddwyr yn y DU yn unig. Er hynny, hwyrach y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau sy’n ein helpu i redeg y wefan hon ac i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau eraill  (Amazon Web Services, beamazingtoday, Compucorp, G Suite by Google Cloudhelm). Fel y cyfryw, mae’n bosib y caiff rhai o’ch manylion eu cadw tu allan i wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA)- nid yw deddfau diogelu data’r un peth yn y gwledydd hyn ag yn yr EEA; mae hyn oherwydd cynllun gweinyddwyr lle caiff systemau ffeiliau eu copïo rhwng canolfannau data ar draws ardal ddaearyddol eang er mwyn cynyddu cydnerthedd.

Bydd y cyhoedd yn gallu gweld sylwadau neu fanylion am ddigwyddiadau; felly byddwch yn ofalus ynghylch datgelu gwybodaeth bersonol fydd yn eich adnabod chi neu rywun arall efallai. Nid ydym yn gyfrifol am ddiogelu na diogelwch gwybodaeth a gofrestrir gennych mewn mannau cyhoeddus.

Hwyrach y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol, os oes ei hangen dan y gyfraith, neu i ddiogelu neu amddiffyn ein hunain yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon neu niweidiol, neu fel rhan o broses ad-drefnu neu ail-strwythuro.

Defnyddio cwcis?

Mae’r wefan hon yn cynnwys cwcis. Ffeiliau testun bach yw cwcis a leolir ar eich cyfrifiadur wrth ichi ymweld â gwefannau. Maent yn cael eu defnyddio’n eang i wneud i wefannau weithio, neu i weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Mae’r mwyafrif o borwyr yn caniatáu peth rheolaeth o gwcis, trwy osodiadau’r porwr, i ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis sydd ar eich cyfrifiadur, a sut i’w rheoli a’u dileu.

Mae’r wefan hon yn defnyddio’r cwcis sydd eu hangen i’ch galluogi i symud o gwmpas y wefan neu i ddarparu nodweddion sylfaenol penodol, megis mewngofnodi i ardaloedd diogel.

Mae’r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis perfformiad, sy’n casglu gwybodaeth ynghylch sut rydych yn defnyddio’r wefan hon, er enghraifft, sut rydych yn cael eich cyfeirio ati, ac am faint byddwch yn aros ar dudalennau penodol. Mae’r wybodaeth yma’n destun ymarfer cydgrynhoi ac felly mae’n ddienw, a chaiff ei defnyddio’n unig i wella perfformiad y wefan hon.

Diogelwch

Rydym o ddifrif ynghylch diogelwch, a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu eich manylion personol ac yn dilyn gweithdrefnau sydd â’r nod o leihau cymaint â phosib mynediad anawdurdodedig neu ddatgelu eich gwybodaeth.  Er hynny, ni fedrwn warantu dileu pob perygl o gamddefnyddio gwybodaeth. Os oes gennych gyfrinair ar gyfer cyfrif ar y wefan hon, cofiwch ei gadw’n ddiogel, a pheidiwch â’i rhannu gydag unrhyw un arall. Chi sy’n gyfrifol am unrhyw weithgarwch ar eich cyfrif chi, ac mae’n rhaid ichi gysylltu â ni ar unwaith os ydych yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o’ch cyfrinair neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch.

Mae gennych hawl cyfreithiol i wybod pa wybodaeth bersonol a gedwir gennym a sut y caiff yr wybodaeth honno ei phrosesu.  Os hoffech wybod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch, dylech ysgrifennu at Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru  ℅ Cartrefi Cymru, 5-6 Coopers Yard, Curran Road, Caerdydd CF10 5NB.  Byddwn yn gofyn ichi brofi pwy ydych. Ni fyddwn yn codi ffi am y gwasanaeth hwn oni bai bod dim sail o gwbl i’r cais neu os bydd yn ormodol; yn y fath achos byddwn yn codi “ffi resymol” mewn perthynas â’r costau gweinyddol sydd ynghlwm wrth gydymffurfio â’r cais.