Polisi preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd yma’n egluro sut mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n defnyddio’r wybodaeth bersonol a gesglir trwy ein gwefan, a’r cwcis rydym yn eu defnyddio.

Yr wybodaeth a gesglir?

Os byddwch yn cofrestru fel aelod neu ar gyfer digwyddiadau, cylchlythyrau neu gyhoeddiadau ar y wefan, hwyrach y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol megis eich enw, cyfeiriad ebost, eich gwaith a manylion cyswllt eraill.

Ar gyfer aelodau sefydliadol a phartneriaid y rhwydwaith byddwn yn casglu ac yn cadw data ar y sefydliad yn ogystal ag unigolyn penodol, sef prif gyswllt sefydliad, a hyrwyddwyr cydgynhyrchu.

Hwyrach y byddwn yn cofnodi eich gweithgareddau a dewisiadau wrth ymweld â’r wefan (gweler manylion cwcis isod). Os byddwch yn cyhoeddi gwybodaeth trwy’r wefan, hwyrach y byddwn hefyd yn cadw ac yn monitro’r wybodaeth yma.

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth yma?

Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i redeg y wefan, i anfon cylchlythyrau a gwybodaeth arall atoch, sydd efallai’n berthnasol ichi.  Hefyd, hwyrach y byddwn yn defnyddio’r manylion i gynnal dadansoddiad ac ymchwil er mwyn gwella’r ffordd rydym yn cyfathrebu gyda chi, i atal a darganfod twyll a cham-drin, ac i ddiogelu defnyddwyr eraill.

Gofalwch fod eich manylion personol yn gyfredol. Os taw aelod unigol o’r Rhwydwaith ydych, gallwch ddiweddaru’r wybodaeth trwy’r adran Aelodau. Cofiwch y bydd angen caniatâd cyn rhoi gwybodaeth unrhyw un arall inni.

Eisiau datdanysgrifio?

Os nad ydych bellach am dderbyn gwybodaeth gennym, dylid clicio’r botwm datdanysgrifio ar unrhyw neges ebost gennym os mae ar gael, neu drwy newid eich dewisiadau ar eich cyfrif. Gallwch ddewis cau’ch cyfrif ar unrhyw adeg, ac ni fyddwch bellach yn aelod o Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru – gellir gwneud hyn drwy’r system ar-lein neu drwy gysylltu â ni ar: helo@copronet.cymru. Os taw chi yw’r unigolyn cyswllt, neu Hyrwyddwr Cydgynhyrchu, ar ran sefydliad sy’n aelod, gofynnir ichi gysylltu â ni’n uniongyrchol ar: helo@copronet.cymru.

Pwy arall sy’n gallu gweld eich gwybodaeth?

Dim ond ar weinyddwyr yn y DU y cedwir bas data aelodaeth Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru. Fodd bynnag, gallwn rannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau sy’n ein helpu rhedeg y wefan hon ac i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau eraill (Amazon Web Services, beamazingtoday, Compucorp, G Suite by Google Cloudhelm, MadMimi, MailChimp, Tribe)Fel y cyfryw, hwyrach y cedwir rhywfaint o’ch gwybodaeth tu allan i wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) lle mae deddfau diogelu data’n wahanol i rai’r EEA; mae hyn oherwydd dull dylunio’r gweinyddwyr lle caiff systemau ffeilio eu hatgynhyrchu rhwng canolfannau data ar draws ardal ddaearyddol eang er mwyn cynyddu cydnerthedd.

Bydd y cyhoedd yn gallu gweld sylwadau neu fanylion digwyddiadau; felly gofynnir ichi fod yn ofalus wrth ddatgelu gwybodaeth bersonol sy’n golygu y gall rhywun eich adnabod chi neu rywun arall. Nid ydym yn gyfrifol am ddiogelu na diogelwch gwybodaeth wrth ichi gyhoeddi gwybodaeth mewn adrannau cyhoeddus.

Hwyrach y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol os oes angen gwneud hynny o safbwynt cyfreithiol, neu i ddiogelu neu amddiffyn ein hunain neu eraill yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon neu niweidiol, neu fel rhan o ad-drefnu neu ailstrwythuro.

Sut ydym yn defnyddio cwcis?

Mae cwcis ar y wefan hon. Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur trwy ymweld â gwefannau. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth i sicrhau bod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli cwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis a osodwyd a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch at AboutCookies.org.uk

Mae’r wefan hon yn defnyddio’r cwcis angenrheidiol er mwyn eich galluogi i bori’r wefan neu i ddarparu nodweddion sylfaenol penodol, megis mewngofnodi i adrannau diogel.

Mae’r wefan hefyd yn defnyddio cwcis perfformiad sy’n casglu gwybodaeth am eich defnydd o’r safle, megis sut rydych yn cael eich cyfeirio at y wefan a faint o amser rydych yn treulio ar dudalennau penodol. Caiff yr wybodaeth ei chydgrynhoi ac felly mae’n ddienw, ac fe’i defnyddir yn unig i wella perfformiad y wefan.

Diogelwch

Yn ein barn ni, mae diogelwch yn fater i’w ystyried o ddifrif, a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac i ddilyn gweithdrefnau penodol; diben y gweithdrefnau hyn yw lleihau cymaint â phosib unrhyw fynediad anawdurdodedig neu ddatgelu eich gwybodaeth. Er hynny, ni fedrwn warantu dileu unrhyw berygl o gamddefnydd. Os oes gennych gyfrinair ar gyfer cyfrif ar y wefan hon, dylech ei gadw’n ddiogel ac ni ddylid ei rannu gydag unrhyw un arall. Rydych yn gyfrifol am unrhyw weithgaredd ar eich cyfrif, ac mae’n rhaid ichi gysylltu â ni’n ddi-oed os ydych yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o’ch cyfrinair neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch.

Mae gennych hawl gyfreithiol i wybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, a sut y caiff yr wybodaeth honno ei phrosesu. Os hoffech wybod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch, dylech ysgrifennu atom: enquiries@copronet.wales. Byddwn yn gofyn ichi brofi pwy ydych. Ni fyddwn yn codi ffi am wneud hyn oni bai nad oes unrhyw sail amlwg neu os bydd y cais yn ormodol, ac yn yr achos hwnnw, hwyrach y byddwn yn codi ‘ffi resymol’ am y costau gweinyddol o gydymffurfio â’r cais.